29 Nisan 2016 Cuma

Mirsis Dış Kaynak Hizmeti

Mirsis Dış Kaynak Hizmeti

Mirsis, BT Hizmet Danışmanlığı hizmetiyle
kurumlara, hedeflerine ulaşma yolunda etkili destek verirken dahil olduğu projeler ile bilgi birikimini katlayarak arttırmaktadır.

Proje Yaklaşımı

Mirsis tarafından sağlanan dış kaynak hizmeti ile ilk olarak ihtiyaç duyulan insan kaynağı, sayısı ve niteliği belirlenir. Ardından bilgi teknolojileri eğitimi almış ve / veya bilgi teknolojileri alanında geçmiş iş tecrübeleri bulunan Mirsis insan kaynakları ekibi, firmaların istihdam
ihtiyacı, işe alım stratejisi, şirket kültürü, pozisyonun özellikleri ve pozisyonun gerektirdiği sorumlulukları analiz eder.
İnsan Kaynakları Danışmanları pozisyon özellikleri ile uyumlu ve
sektörel tecrübeye sahip aday profillerini araştırır. Uygun bulunan
adaylarla, yetkinlik bazlı mülakatlar yapılır.

Dış Kaynak Hizmetlerindeki Temel Hedeflerimiz;

• Müşteriye sunulan kaynak havuzunun daha kaliteli olmasını
sağlamak ve böylece firmaların adaylarla görüşme zamanından
tasarruf etmelerine yardımcı olmak
• Pozisyon için en uygun ve en nitelikli adayları yönlendirmek
• Belirlenmiş sürelerde ihtiyacı karşılamak olarak sıralanabilir.

Faydaları

• Yatırım, işletme, operasyon maliyetlerinde azalma
• Önceden hesaplanabilir maliyetlerin belirlenebilmesi
• Esnek kaynak havuzundan yararlanma
• Kaynak ve hizmet sürekliliğini sağlama
• Risklerin paylaşılması

26 Nisan 2016 Salı

Mirsis 8.Yılını Kutladı!

Mirsis 8.Yılını Kutladı!


Fotoğraf çekimimiz! :)


Mirsis Bilgi Teknolojileri olarak 60. Mirsis Günü’nde hem 8.yılımızı kutladık,
hem de aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla bir araya geldik.


 Aramıza hoşgeldiniz!
 Aramıza katılan arkadaşlarımız kendilerini tanıttılar...


 Mahir arkadaşımıza güzel sunumu için teşekkür ederiz!


Çekiliş sonunda hediyeleri Tamer Bey kazandı...

25 Nisan 2016 Pazartesi

Mirsis Test Hizmeti


Mirsis Test Hizmeti
Test Neden Gerekli?

Yazılım projelerinde çıkan hatalar ne kadar geç fark edilirlerse o kadar yüksek maliyetlere yol açarlar. Yazılım geliștirme yașam döngüsünün ilk așamalarında yapılan testlerle ortaya çıkan hatalar projeye efor maliyeti olarak yansır, son așamalarında ortaya çıkartılan hatalar ise müșterinin bilgisi dahilinde olabileceği için hem yüksek maliyetli hem de itibar zedeleyici bir șekil alabilir.  Test maliyetleri hataların projede tespit edildiği așamaya bağlı olarak çok değișkenlik göstermektedir. Önemli olan hataları yazılım geliștirme yașam döngüsünün ilk adımlarından bașlayarak gidermeye yönelik test așamaları ile yürütmek, yönetmek ve raporlamaktır. Bu șekilde amaçlanan kalite ve standart seviyesine ulașmak ve süreçleri iyileștirmek mümkündür.

Servis Seviyesi Koșulları - SLA

Kullanıcı kabul testi eforunun tüm proje eforu içinde ve genel (%15) olarak belirlenen değerlerde kalması sağlanacaktır.

Hangi Sektörlerde Önem Kazanıyor?

Riskin ve rekabetin fazla olduğu telekom ve finans sektörleri bașta olmak üzere kaliteye önem veren ve yazılım geliștiren veya geliștirten tüm firmalar için hayati bir öneme sahiptir. “Mirsis, CMMI standartlarını referans alarak olușturduğu Test Yönetim Süreci ile yazılımların test așamalarını yönetmekte ve konusunda yetkin test uzmanlarından olușturduğu ekipler
ile hem kendi iç projelerini test etmekte hem de müșterilerinde
proje bazlı outsource modeli temelinde test hizmeti vermektedir.”

Test Hizmetlerine Genel Bakıș

Yazılım testi, temel olarak elde edilen ürünün beklenen kalitede olduğunu belirlemek, değilse istenilen kaliteye ulaștırılmasını sağlamak için kullanılan bir süreçtir. Test konusuna göre, Fonksiyonel Testler, Kullanılırlık Testi, Sağlamlık Testi, Performans Testi, Yük Testi, Güvenlik Testi, Stres Testi gibi test çeșitlerinden uygun olan test tiplerinin seçilmesi, seçilen test tiplerinin hangi ortamda, ne zaman ve kimler tarafından test edileceği bilgisinin plana ilave edilmesi ile strateji belirleme çalıșmaları tamamlanır.

Yazılım geliștirme yașam döngüsünün her bir fazına karșılık gelen bir test fazı da bulunmaktadır. Testler de bu döngüye uygun olarak her așamada yapılır ve bir sonraki așama için gerek duyulan kalite kıstaslarına erișilmiș olduğunun garantisi verilir. Mirsis, müșterilerinin geliștirmeyi planladığı uygulamalarda çıkan test ihtiyaçlarını yazılım geliștirme yașam döngüsünün, yazılımcıların yapmak zorunda olduğu birim testleri dıșındaki her așamasında uygulanabilir test aktiviteleri ile destekler. Sunulan test hizmetleri bir bütün olarak veya mantıksal bütünlük gösteren paketler halinde sunulur.


Test Yönetim Süreci ve Kavramları

Test süreci yazılım yașam döngüsünün analiz așamasında bașlar, onayına sunulmasına kadar devam eder. Test Yönetim Hizmeti, așağıda belirtilen süreç adımlar kapsamında yerine getirilir.

Test Stratejisi Belirleme ve Planlama Așaması: Test stratejisi bir ürünün nasıl test edileceğinin resmi olarak tanımlanmasıdır. İhtiyaç duyulan bütün test tipleri ve seviyeleri öncelikli olarak belirlenir.

Test Analiz ve Geliștirme Așaması: Planlamada belirlenen test amaçları, belirlenen gereksinimler de göz önüne alınarak testin analizi ve gerçekleștirilmesi için gerekli geliștirme așamaları ișletilir.

Test Gerçekleștirme Așaması: Onaylı Analiz dokümanı ve teknik tasarım dokümanı incelenerek test geliștirme așamasında edinilen bilgiler ve olușturulan platformlarda, gereksinimler test senaryoları ve test case’lere dönüștürülür ve testler ișletilmeye bașlar.

Test Sürecinin Kapatılması: Sonlandırılan testlerin sonuçları birleștirilerek test projesinin kapatılma kararı verilir. Kapatılan testlere kullanılmak üzere arșivlenir.

22 Nisan 2016 Cuma

18 Nisan 2016 Pazartesi

Mirsis Süreç Danışmanlığı Hizmeti

Mirsis Süreç Danışmanlığı Hizmeti

Süreç Yönetimi; şirketlerin istenen iş sonuçlarına ulaşması, kaynakların, teknolojinin etkin kullanılması ve rekabet avantajının yaratılması için iş stratejilerinin belirlenmesinde rol oynayan en önemli unsurlardan biridir.

Süreçlerde yapılacak iyileştirme:

• Süreç maliyetlerini azaltır,
• Verimliliği ve üretkenliği arttırır,
• Kaynak kullanımını optimize eder,
• Ölçülebilir hedefler kazandırır.

Referans Modelimiz

CMMI, İngilizce Capability Maturity Model Integration kelimelerinin baş harflerinden
oluşan bir kısaltmadır. Türkçe karşılığı,
Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli
anlamına gelmektedir. Organizasyonel süreçlerin oluşturulması aşamasında
uygulanması gereken kuralları tanımayara
ideal süreçlerin oluşturulmasını ve bu
süreçlerin uygulanmasını ölçerek kurumsal
olgunluk seviyesi üzerinden süreçlerin iyileştirilmesini hedefler.

CMMI Standartları:

• The CMMI for Development (CMMI-DEV) modeli kurumlardaki  ürün geliştirme çalışmalarının etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak ve ürünlerinin kalitesinin arttırılması için rehberlik sağlar.

• The CMMI for Services (CMMI-SVC) modeli kurumlara, müşterilerin ve son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerin geliştirilmesi, yönetilmesi ve sunulması için rehberlik sağlar.

Neden CMMI:

• Standart değil modeldir dolayısıyla esnetilebilir ve uygulama kolaylığı sağlar,
• «Ne» yapılacağını söyler fakat «Nasıl» yapılacağını kurumun seçimine bırakır.
• Kademeli olarak iyileştirmeyi hedefler.
• Faaliyetin nasıl yapıldığını denetleyerek organizasyonel «Olgunluk seviyesini» yükseltmeyi amaçlar.

Süreç Danışmanlığı Hizmeti kabul görmüş tüm standart süreç yönetimi modelleri ile gerçekleştirilebilir.

Danışmanlık Yaklaşımımız

Mevcut iş akışının incelenmesi

- Soru listelerinin oluşturulması
- Yöneticiler ile görüşmeler
    * Stratejik hedefler
    * Rol ve görev tanımları
- Analiz

GAP Analizi

- İyileştirmeye açık alanların incelenmesi
- Otomasyon ihtiyacının belirlenmesi

Değerlendirme Raporu

- Süreç değerlendirme ve yol haritası sunumu
- Süreç değerlendirme raporunun iletilmesi

Süreç Yönetimi

• Süreçlerin tanımlanması, geliştirilmesi ve optimize edilmesi
• Yaygınlaştırmanın planlanması
• Eğitimlerin verilmesi
• Süreçlerin yaygınlaştırılması 
• Süreç ölçme ve izleme altyapısının oluşturulması
• Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi 

• Süreç iyileştirilme altyapısının oluşturulması

Optimizasyon Amaçlı Süreç Analizi

• Eksiklikler 
• Problemler 
• İsraflar 
• Zaman kayıpları 
• Tekrarlar 
• Darboğazlar 
• Süreç içinde hangi aktiviteler sonuca daha çok artı değer katıyor?
• Gereksiz, israfa ve zaman kaybına neden olan adımlar var mı?
• Tekrarlar ve örtüşmeler var mı? 
• Girdilerinde bir eksiklik veya yetersizlik var mı? 
• Tekrar edilen aktivite ve işlemler var mı? 
• Kontrol adımları ve onaylamalar azaltılabilir mi? 
• Çıktı hedeflere uygun mu? 
• Süreç olgunluklarının tespiti
• Süreçlerin mevzuatlara ve mevcut standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi 

• İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi